Registrist


Abieluvararegister on riiklik register, kuhu kantakse andmed abikaasade poolt valitud varasuhete ja sõlmitud abieluvaralepingute kohta. Abieluvararegistrit peab Tartu Maakohus.

Abikaasadel on võimalik valida kolme varasuhte vahel:
  • Ühisvara
  • Lahusvara
  • Vara juurdekasvu tasaarvestus

Abieluvararegistrisse tehakse valitud varasuhte kohta kanne ehk abikaasade kohta avatakse registrikaart juhul, kui valitud on lahusvara või vara juurdekasvu tasaarvestus või kui on sõlmitud abieluvaraleping.
Abieluvararegistri kannetele või nende puudumisele võib tugineda, kui abieluvaralepingu sõlmimisest ei olda teadlik.

Registri koosseis:
  • registrikaardid, kuhu tehakse kandeid abieluvaralepingute sõlmimise kohta;
  • registripäevik, kuhu märgitakse kandeavalduste vastuvõtmine.
  • registritoimikud, kuhu köidetakse kannete alusdokumendid.

Tutvumine:
Registrikaardid on avalikud ja igaüks võib sinna kantud andmetega tutvuda.

Registritoimikus säilitatakse kinnistusosakonnale esitatud dokumente, millega võib tutvuda õigustatud huvi olemasolu korral. Abikaasa, abikaasa volitatud esindaja, notari, kohtutäituri, pankrotihalduri, kohtu ja järelevalveõigusliku asutuse õigustatud huvi eeldatakse.

Päevikusse registreeritakse kõik registripidajale esitatud dokumendid.

Rohkem informatsiooni: http://www.just.ee/5151