RegistristAbieluvararegister on riiklik register, kuhu kantakse abieluvaralepingus toodud ning seaduses sätestatud juhtudel abikaasade varalised õigused. Abieluvararegistri eesmärk on võimaldada kolmandatele isikutele teavet abikaasadevahelise varasuhte ning sellest tulenevate õiguste ja kohustuste kohta. Kui abieluvararegistris puuduvad andmed abikaasade kohta, siis eeldatakse, et abikaasade varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse varasuhet. Varasuhte liikide kohta loe lähemalt Notarite Koja kodulehelt.

Abieluvararegistrit peab alates 01.03.2018 Notarite Koda. Abieluvararegistrisse teevad kandeid notarid ja perekonnaseisuametnikud abiellumisel valitud varalahususe või vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhte kohta ning notarid abieluvaralepingu alusel.

Igaüks võib abieluvararegistri registrikaardile kantud andmetega tutvuda ja saada nendest väljatrükke. Abieluvararegistri registrikaardile kantud andmetega tutvumiseks tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID abil. Andmetega tutvumine veebilehel on tasuta.

Abieluvararegistri dokumentidega võib tutvuda ning neist väljatrükke saada õigustatud huvi olemasolu korral.

Abieluvararegistrisse kantud andmetega ja dokumentidega saab tutvuda notaribüroos notari tasu seaduses sätestatud tasu eest.